ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ YΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 CPV 43328100-9

στις 31 Μαϊος 2018

Ο Δήμαρχος Λέρου, προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος  (άρθρο 86 και 311 του Ν.4412/2016) και εφόσον κριθεί ότι η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 53.681,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(17%),  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14/06/2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 9:30π.μ έως ώρα 10:00π.μ. (λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών).

Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ), www.promitheus.gov.gr,

Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), θα αναρτηθεί  στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, και στον ιστότοπο του Δήμου Λέρου http://www.leros.gr/main/ , ενώ θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν τη διενέργεια του.

 Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία.Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τη παραλαβή της διακήρυξη και μελέτης , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο (Γραφείο Προμηθειών), καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22470 23632).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ