ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

στις 15 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Δήμαρχος Λέρου, προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος, επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ και εφόσον κριθεί ότι η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 22.518,23 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(17%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 02/10/2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00π.μ (λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέρου (τηλ. 2247023632). Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ), www.promitheus.gov.gr, Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, και στον ιστότοπο του Δήμου Λέρου www.leros.gr, ενώ θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια του Νομού τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν τη διενέργεια του. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ