ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 11 Μαρτίου 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 49.912,20€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, ΑΦΜ: 090001134, διεύθυνση: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ 85400, NUTS: EL421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ), Τηλ:2247360231, Πληροφορίες – αρμόδια υπάλληλος: Ευσταθιάδου Ε. Καλλιόπη, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αφαλατώσεων».

Οι παρεχόμενες εργασίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV: 45232430-5) «Εργασίες επεξεργασίας του νερού»

Η διάρκεια της σύμβασης του θέματος ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού και θα υπάρχει δυνατότητα παράτασης αυτής χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αύξων Αριθμός Συστήματος: 157254 Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 11/03/2022. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31η/03/2022 και ώρα 11:30:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Κατάθεση Προσφορών: Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για το σύνολο της εργασίας.

2 Προσφορές οι οποίες υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εγγυητική Επιστολή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δυο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας προσφερόμενης εργασίας.

Συγκεκριμένα πρέπει να κατατεθεί: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους οχτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (853,20 €) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λέρου.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον κωδικό Κ.Α.: 25.7336.0021 (Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αφαλατώσεων) του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Λέρου όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 50.000,00€ για το οικονομικό έτος 2022

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 347/2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς υποχρέωσης των Οικονομικών Υπηρεσιών. Για το έτος 2022 η πίστωση του κωδικού ανέρχεται σε 37.434,15 €.

Το υπόλοιπο ποσό 12.478,05 € που θα χρειαστεί για την εκτέλεση της εργασίας θα περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό Δήμου Λέρου του 2023. Καταχωρήθηκε με α/α 3 στο Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2022, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:22REQ010108060 2022-02-23 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ:9ΗΓ5ΩΛΓ-ΤΒ6.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.leros.gr, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Λέρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στο τηλ.: 2247 360231.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ: 22PROC010187784 2022-03-11.

Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκε στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:157254 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, θα φέρει κωδικό ΑΔΑ και στον ιστότοπο του Δήμου της Λέρου www.leros.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ


ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ