ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

στις 15 Οκτωβρίου 2021

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Λέρου, βάσει του άρθ.4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών−Προμήθειες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια τροφίμων για την σίτιση των παιδιών που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς Λέρου, για το έτος 2021-2022, για λογαριασμό του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου .

Η διαδικασία διεξαγωγής της δημόσιας σύμβασης και οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα είναι σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην από 27-08-2021 τεχνική έκθεση του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου.

Το κόστος της εν λόγω προμήθειας δεν θα πρέπει να ξεπεράσει το ποσό των 25.823,60 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά ομάδα και κριτήριο κατακύρωσης:

Α) Για τα κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένο αρακά, ελαιόλαδο και  οπωρολαχανικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Β) Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (είδη παντοπωλείου, γαλακτοκομικά είδη, είδη αρτοποιείου, και ζαχαροπλαστείου),  η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή ( ή προμηθευτές ) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα.

Προσφορές οι οποίες υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη τιμή ανά μονάδα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον είναι εντός προϋπολογισμού της κάθε ομάδας, διαφορετικά απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας  έχει εκδοθεί η με αριθ. 86/2021 Aπόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου στον κωδικό ΚΑ:15.6481 και η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 02, με ΑΔΑΜ: 21REQ009362448 2021-10-14 και ΑΔΑ:ΩΥΖΞΟΚΒΣ-ΛΤ9.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την Πέμπτη 21-10-2021 και ώρα 11:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, (όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει), παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Ποινικό μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για συμμετοχή σε διαγωνισμό

δ. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

 

 

                                                                                

                                                                               Ο Δήμαρχος

 

                                                                               Κόλιας Μιχαήλ