ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 10 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 27 του Ν.4412/2016,με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο :

«Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέρου , συνολικού προϋπολογισμού 102.783,79€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%. Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ),

Τηλ:2247 360252, Πληροφορίες – αρμόδια υπάλληλος :Κωνσταντίνα Ν. Νταλόγλου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά ομάδα . Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέρου Η περιγραφόμενη στην παρούσα μελέτη Δημόσια Σύμβαση αποτελεί μεικτή σύμβαση κατά τους ορισμούς του άρθρου 4 του Ν. 4412/2016, , καθώς περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ειδών χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα να διαχωριστεί ούτε να προσδιοριστεί η εκτιμώμενη αξία κατ’ είδος.

Συνεπώς, καθώς ο σκοπός είναι η συντήρηση και επισκευή των οχημάτων για την εύρυθμη λειτουργία τους, ως κύριο αντικείμενο της σύμβασης θεωρείται η παροχή υπηρεσιών (165/16 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV: 34300000-0) “Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και τους κινητήρες τους” και (CPV: 50110000-9) “Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρελκόμενου εξοπλισμού”.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

Ομάδα 1 : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΠΙΝΑΚΑΣ 7)», εκτιμώμενης αξίας 12.689,50 € πλέον ΦΠΑ 17% ήτοι 14.846,71€.

Ομάδα 2 : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ,ΦΟΡΤΗΓΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ,ΚΛΟΥΒΕΣ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ (ΠΙΝΑΚΕΣ 1,2,3,4,5,6,8,9)», εκτιμώμενης αξίας 64.931,00€ πλέον ΦΠΑ 17% ήτοι 75.969,27€

Ομάδα 3 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 4.255,00€ πλέον ΦΠΑ 17% ήτοι 4.978,35€

Ομάδα 4 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ» , εκτιμώμενης αξίας 3.410,00€ πλέον ΦΠΑ 17% ήτοι 3.989,70 €

Ομάδα 5 : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 2.563,90€ πλέον ΦΠΑ 17% ήτοι 2.999,76€ Η διάρκεια της σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο :«Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέρου ορίζεται σε 6 ημερολογιακούς μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Διενέργεια Διαγωνισμού:

θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αύξων Αριθμός Συστήματος: 139202 Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 08-09- 2021.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η/09/2021 και ώρα 11:00:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Κατάθεση Προσφορών: Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες Προσφορές οι οποίες υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη τιμή ανά μονάδα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον είναι εντός προϋπολογισμού της κάθε ομάδας, διαφορετικά απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εγγυητική Επιστολή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού που θα αναλογεί στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της ομάδας για την οποία θα υποβάλλουν προσφορά.

Συγκεκριμένα πρέπει να κατατεθούν: για την Ομάδα 1 εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους διακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (253,79 €) για την Ομάδα 2 εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους χιλίων διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (1.298,62 € ) για την Ομάδα 3 εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους ογδόντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτών (85,10 €) για την Ομάδα 4 εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (68,20 €) για την Ομάδα 5 εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους πενήντα ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (51,30 €)

Χρηματοδότηση:

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.: 25.6264.0005 (30.000,00€), Κ.Α. 25.6263.0001 (5.000,00€), Κ.Α. 30.6264.0001 (10.000,00€), Κ.Α. 30.6264.0006 (15.000,00€), Κ.Α. 30.6263.0001 (50.000,00€) Κ.Α. 30.6671.0001 (7.000,00€), Κ.Α. 30.6671.0003 (4.000,00€) του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Λέρου, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 66.426,16 € και 36.357,63 € για το οικονομικό έτος 2022 και όπως φαίνονται αναλυτικά στην 15/2021 μελέτη .

Πρόσβαση στα έγγραφα:

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.leros.gr, στο γραφείου προμηθειών του Δήμου της Λέρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στο τηλ.: 2247 360252.

Δημοσιεύσεις:

Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:139202 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου της Λέρου www.leros.gr και στο ελληνικό τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ


ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.docx

espd-request-v2 (1).xml

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf