ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

στις 01 Ιουνίου 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και Ν. 4605/2019,με σφραγισμένες προσφορές  για την «Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων,  συνολικού προϋπολογισμού 242.320,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, οδός: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ. 85400, NUTS 3: GR421(ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ), Τηλ: 22470 28040, fax: 22470 28040. Πληροφορίες – αρμόδια υπάλληλος : Δέσποινα Ν. Φιλιππίδη, dimoslerou1@yahoo.gr.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η “Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων” για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.

Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται σε τέσσερις (4)ημερολογιακούς μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της .

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αύξων Αριθμός Συστήματος: 91972

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 29-05- 2020.

Ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η 02η /06/ 2020 και ώρα 16:00:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/06/2020 και ώρα 14:00  μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Κατάθεση Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη διακήρυξη και τα παραρτήματά της, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά Ομάδα/Τμήμα Ειδών. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Εγγυητική Επιστολή: Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό σε ευρώ, ίσο με το 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού του συνόλου, δηλαδή ποσό 4.142,24 €.

Δικαίωμα συμμετοχής :

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

  1. να μη βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
  2. να πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως και 2.2.5 της διακήρυξης,
  • να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Υποχρεούνται όμως, να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/16).

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16).

Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το ΤΕΥΔ, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016. (άρθρο 104 παρ.2 Ν.4412/2016).

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (άρθρο 104 παρ.3 Ν. 4412/2016). Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης

Η χρηματοδότηση προέρχεται από Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του ”Πράσινου Ταμείου” ύψους €169.624,56 κατά ποσοστό 70% (κωδ. Έργου:002240/6-5-2019) με ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» Γ’ Πρόσκληση- Νοέμβριος 2018, στην επιλέξιμη κατηγορία δράσης M2: «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πράσινου». Το υπολειπόμενο ποσοστό 30% του προϋπολογισμού της προμήθειας ύψους €72.696,24 θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α 62.7135.0001 του  προϋπολογισμού του Δήμου  έτους 2020.

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑ

C.P.V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 17%

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Πράσινο Ταμείο κωδ. Έργου:002240/6-5-2019

Κ.Α 62.7135.0001

CPV: 44613400-4 (ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ), συμπληρωματικό CPV DA18-5 (υπόγειοι)

CPV: 42414400-5 (ΓΕΡΑΝΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

169.624,56 €

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Ι.Π.

Κ.Α 62.7135.0001

CPV: 44613400-4 (ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ), συμπληρωματικό CPV DA18-5 (υπόγειοι)

CPV: 42414400-5 (ΓΕΡΑΝΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

72.696,24 €

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.leros.gr, στο γραφείου προμηθειών του Δήμου της Λέρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στα τηλ.: 22470 28040 και 22470 26982.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr, και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου της Λέρου www.leros.gr και στο ελληνικό τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ