Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

στις 27 Οκτωβρίου 2017

Στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ν. Αιγαίου (Π.Ε.Δ) που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 συμμετείχε ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας. Το επιμελητήριο Κυκλάδων συμμετείχε με την ΠΕΔ στην σύσκεψη παρουσία του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Σαντορινιού για την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Η δεύτερη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε από το δίκτυο Δάφνη και ακολούθησε η συνεδρίαση της Π.Ε.Δ.

Ο Δήμαρχος Λέρου - μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. εισηγούμενος ‘’το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι από την αδυναμία διεξαγωγής διαγωνισμών, για την ανάδειξη αναδόχων έργων αρμοδιότητας των μικρών νησιωτικών δήμων, λόγω υποστελέχωσης’’, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετική επιστολή του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου και Δημάρχου Πάτμου κου Στόϊκου Γρηγόρη, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 8, εδάφιο α΄ του Ν. 4412/2016 για τους διαγωνισμούς που αφορούν την ανάδειξη αναδόχων δημοσίων έργων: «Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η' της παρούσας παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 του ίδιου Νόμου «Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης απαιτείται, η αρμόδια τεχνική υπηρεσία κάθε αναθέτουσας αρχής να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση που περιλαμβάνει, ιδίως, τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού της και τα προσόντα αυτών (ειδικότητες, εμπειρία κ.λπ.), σύμφωνα με την απόφαση του επόμενου εδαφίου προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα/στις προς ανάθεση έργα/μελέτες, ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία τους, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα τους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η ελάχιστη στελέχωση κατά αριθμό, ειδικότητα, προσόντα των απασχολούμενων σε αυτή, καθώς επίσης και οι ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειας της ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων ή των μελετών».

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι (που διαθέτουν έναν ή δεν διαθέτουν καθόλου μηχανικό) δεν δύνανται πλέον να διεξάγουν διαγωνισμούς για την ανάδειξη αναδόχων Δημοσίων Έργων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και ο Δήμος Πάτμου και τα εποπτευόμενα από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ., αφού ο μεν Δήμος Πάτμου διαθέτει μόνον μία ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, το δε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου διαθέτει μόνον έναν ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό.

Από την άλλη πλευρά, η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την υποστήριξή μας σε αυτόν τον τομέα σύμφωνα το άρθρο 44, παρ. 2 του Ν. 4412/2016, θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει μεγάλες καθυστερήσεις λόγω του φόρτου εργασίας των στελεχών της, του μεγάλου αριθμού μικρών νησιωτικών δήμων που θα πρέπει να συνδράμει, της απόστασης που χωρίζει τα νησιά μας, καθώς και της προβληματικής συγκοινωνίας ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε για την τροποποίηση των προαναφερθεισών διατάξεων και την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος που ίσχυε με το άρθρο 21, παρ. 1 του Ν. 3669/2008, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων δημοσίων έργων (προϋπολογισμού μέχρι 1.500.000,00€ πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) αποτελείτο από τρία υπηρεσιακά μέλη, οποιασδήποτε ειδικότητας για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων. Άλλωστε, η διεξαγωγή των διαγωνισμών αποτελεί ως γνωστόν αμιγώς διοικητικής φύσεως διαδικασία, η οποία δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις.»

Ολοκληρώνοντας ο Δήμαρχος Λέρου την εισήγησή του πρότεινε στα μέλη, την επικαιροποίηση της με αρ. 19/15-2-2017 προηγούμενης απόφασης που είχε λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο, ως προς τη διαγραφή του σημείου β΄ του αποφασιστικού μέρους, δηλαδή ‘’οι νησιωτικοί δήμοι οι οποίοι είτε δεν διαθέτουν τεχνική υπηρεσία, είτε οι δήμοι που ναι μεν διαθέτουν τεχνική υπηρεσία αλλά όχι τον επαρκή αριθμό τεχνικών υπαλλήλων, έτσι ώστε να μπορούν να προβούν στη διενέργεια διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων δημοσίων έργων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 221 , παρ. 8 του Ν. 4412/2016, να τους δοθεί νομικά η δυνατότητα να συγκροτούν επιτροπές δημοπρασιών για τα έργα τους και με υπαλλήλους μη τεχνικών ειδικοτήτων, κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ακριβώς δηλαδή όπως γινόταν μέχρι την έκδοση του Ν. 4412/2016’’.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ αφού άκουσε την προφορική εισήγηση του κου Κόλια Μιχάλη Δημάρχου Λέρου, έλαβε υπόψη το Π.Δ. 75/2011, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το σχετικό έγγραφο του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, την με αρ. 19/15-02-2017 προηγούμενη απόφασή του και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να επαναφέρει το αίτημα προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4412/2016, με την κατάθεση τροπολογίας, ως εξής:

«Στο άρθρο 221, παρ. 8, στο τέλος του εδαφίου α΄ να προστεθεί η παράγραφος: ‘’Κατ΄ εξαίρεσιν σε νησιωτικούς δήμους, οι οποίοι δεν διαθέτουν είτε τεχνική υπηρεσία, είτε η υπάρχουσα τεχνική υπηρεσία δεν είναι στελεχωμένη με το απαιτούμενο εκ του νόμου τεχνικό προσωπικό, τότε η επιτροπή διαγωνισμού να δύναται συγκροτηθεί και από υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής οποιασδήποτε ειδικότητας, (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση. Η παρούσα εξαίρεση να ισχύει και για τα εποπτευόμενα από τους δήμους αυτούς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημοτικές Επιχειρήσεις» και εξουσιοδοτεί τον κο πρόεδρο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.