ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ 1/2017

στις 09 Ιουνίου 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ έχοντας υπόψη:

Την αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με τρία (3) άτομα για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του Προγράμματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λέρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, ήτοι από 11-06-2017 μέχρι 20-06-2017.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ