Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της πυρασφάλειας

στις 02 Ιουλίου 2024

ΑΔΑ:ΨΝΗΓΩΛΓ-3ΓΟ       Λέρος, 02/07/2024
                                   Αριθμ. πρωτ.: 4695

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                               
Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού &
Διοικητικής Μέριμνας
Ταχ. Δ/νση : Πλάτανος
Ταχ.Κώδικας : 85400 ΛΕΡΟΣ
Πληροφορίες : Φ. Κωνσταντάρα
Τηλέφωνο : 2247360233 Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της πυρασφάλειας

 

Ο Δήμαρχος Λέρου έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.6.2007) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου ΦΕΚ102/Α’/26.08.2015 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/18 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/Α΄/13-4-2023) περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους πέντε (5), ενώ για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/23 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 με τις οποίες παύει η Ο.Ε. να αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206,209,211 του Ν.3584/2007 και 36 του Ν.4765/2021 και πλέον αρμόδιο όργανο καθίσταται το Δημοτικό Συμβούλιο.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ 85/2022 (ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022) Νέο Προσοντολόγιο Κλαδολόγιο

4. Tην παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.4765/21, σύμφωνα με την οποία ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

5. Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτείται η έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ .

6. Την αριθμ. 88/2024 (ΑΔΑ:ΨΒΠ9ΩΛΓ-ΨΦΒ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης, η αιτιολόγηση αυτής, ο απαιτούμενος κλάδος και η ειδικότητα του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης έως τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/10/2024.

7. Τις διατάξεις του άρθ. 116 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) – Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι".

8. Την αριθμ. πρωτ. 4369/19.06.2024 Βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας, ότι έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2024 για την πρόσληψη του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στον Κ.Α 00.7425.0005.

9. Την αναγκαιότητα πρόσληψης εργατικού προσωπικού (χειρώνακτες εργάτες πυροπροστασίας-πυρασφάλειας) δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και τα καιρικά φαινόμενα που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς, για τη φύλαξη και πυρασφάλεια των δασικών εκτάσεων, του χώρου αποκομιδής απορριμμάτων και για την διάνοιξη ζωνών πυροπροστασίας στις δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις του νησιού μας

10. Το άρθρο 20 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας (ΦΕΚ 365/Β΄/19-2-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31/10/2024, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών και συγκεκριμένα για την υποστήριξη της πυρασφάλειας, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα:

Κλάδος :  Y.E.   
Ειδικότητα  :  Εργάτες Χειρώνακτες [Εργάτες Πυροπροστασίας Πυρασφάλειας]
Αριθμός ατόμων  :  4
Διάστημα  : Έως 4 μήνες Από την υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι την 31/10/2024

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κλάδος : Υ.Ε.
Προσόντα : Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/ 1997)

 

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.
2. Να έχουν Υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται
3. Να μην έχουν απολυθεί από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.

3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του Ν. 3584/2007

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα και συγκεκριμένα:

α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) ότι δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ) ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

5. Χωριστή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη), προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι.

Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου του υποψηφίου (Α.Φ.Μ), ο Α.Μ.A.ΙKA (Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Τετάρτη 03-07-2024, επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της στον χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λέρου και στον ιστότοπο του Δήμου μας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Τρίτη 09-07-2024 και ώρα 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή αυτοπροσώπως στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου (Πλάτανος) αφού προηγουμένως έχουν εξαντλήσει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου www.leros.gr όπου θα είναι αναρτημένη και η ανακοίνωση.
(κατεβάστε την αίτηση στο παρακάτω σύνδεσμο
https://drive.google.com/file/d/1VO09yV4bW4_n2Tx-0eews_ran6WW65L6/view?usp=sharing ) 

O Δήμος Λέρου που διενεργεί την πρόσληψη υποχρεούται να αποστείλει τους πίνακες προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π κάθε φορά, καθώς και συνολικά όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους το αργότερο μέχρι 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης

 

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στον ιστότοπο www.diavgeia.gov.gr, στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λέρου, [στη Διεύθυνση: Πλάτανος, Λέρου, ] συντασσομένου του κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.leros.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ