Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 12 Μαρτίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 16η  Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

 1. Έγκριση χρονοδιαγραμμάτων-προμετρήσεων εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία για το έτος 2021.
 2. Διαγραφή χρέωσης σε λογαριασμό ύδρευσης.
 3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμής κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση οικοδομικών υλικών έως την 31/12/2021.
 4. Έγκριση της απαλλαγής καταβολής  μισθώματος για τους μισθωτές επαγγελματικών μισθώσεων δημοτικών ακινήτων  για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2021, λόγω της κρίσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4778/2021 (ΦΕΚ 26/19.02.21 τεύχος Α’).
 5. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 07/2021 μελέτης με τίτλο «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.996,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης».
 6. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου», για το έτος 2021.
 7. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 06/2021 μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» όπως αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.17%) και Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου».
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παραλαβής των ΜΑΠ, λόγω παρέκκλισης ενός είδους.
 9. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Λέρου σε προγράμματα επιχορήγησης ανέργων του ΟΑΕΔ.
 10. Αποδοχή πρότασης που υποβλήθηκε στο Δήμο μας από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Διάσωσης Σχολικού Υλικού, στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ14 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
 11. Λήψη απόφασης για «Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ».
 12. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-2025.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ