Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

στις 31 Μαρτίου 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19

Ο Δήμαρχος Λέρου  έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64Α΄)
 2. Τις διατάξεις της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55Α΄)
 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 της από 20/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68Α΄)
 4. Tις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.6.2007) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234)
 5. Την υπ’ αριθμ. 23 (αριθμ. πρωτ. 18659/17.03.2020 – ΑΔΑ ΨΒ4Ε46ΜΤΛ6-ΡΥΗ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.03.2020 [ΑΔΑ 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ] εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
 7. Την αριθμ. 61/2020 (ΑΔΑ Ω1Ι3ΩΛΓ-Ο75) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου, με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης, η αιτιολόγηση αυτής, ο απαιτούμενος κλάδος και η ειδικότητα του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης τεσσάρων (4) μηνών.
 8. Τις διατάξεις του άρθ. 116 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) – Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι".
 9. Την αριθμ. πρωτ. 1895/27.03.2020 Βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας.
 10. Την αναγκαιότητα πρόσληψης βοηθητικού νοσηλευτικού προσωπικού δεδομένου ότι το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Λέρου και ειδικότερα το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», πέραν των ηλικιωμένων και γενικότερα ανθρώπων που χρειάζονται φροντίδα και ήδη εξυπηρετεί, καλείται να αναλάβει την φροντίδα, υποστήριξη και βοήθεια των δημοτών που είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού του κορωνοϊού COVID-19 και δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους.
 11. Το άρθρο 20 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας (ΦΕΚ 365/Β΄/19-2-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την ενίσχυση του προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΔΩ