ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης για τον καθορισμό νέας ημερομηνίας και ώρας, για την αποσφράγιση προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την  <Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Λέρου, Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π και των Οργανισμών Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Επιτροπής>»

Read More