ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑPHOTO GALLERYΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣOI ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

greek  english  italian  russian  chinese

Νέα - Ανακοινώσεις
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [21-03-2017]
Δημοσιεύτηκε 17 Μαρτίου, 2017 από admin

Σας καλώ στις 21 Μαρτίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 2. Εισήγηση για  έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.
 3. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
 4. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017 .
 5. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση της 2ης εντολής πληρωμής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης και ελέγχου ποιότητας και διανομής πόσιμου νερού Δήμου Λέρου».
 6. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου στην περιοχή Βρομόλιθος» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος , σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.3 περ. γ  του Ν.4412/2016.
 7. Ανάδειξη οριστικού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκπόνηση της μελέτης  με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ΒΙΟ.ΚΑ.Λ.».
 8. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 11/2017 μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου», Β) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» και Γ) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου».
 9. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 10/2017 μελέτης με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για άρση καταπτώσεων και καταστροφών λόγω θεομηνίας», Β) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για άρση καταπτώσεων και καταστροφών λόγω θεομηνίας» και Γ) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για άρση καταπτώσεων και καταστροφών λόγω θεομηνίας».
 10. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας προκειμένου να παρασταθεί και να αντικρούσει αγωγή κατά του Δήμου Λέρου, ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω.(Υπόθεση Σκοπελίτη Αθανασίου και λοιπό στην Αγ. Παρασκευή)
 11. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας προκειμένου να παρασταθεί και να αντικρούσει έφεση κατά του Δήμου Λέρου, ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω. (Υπόθεση έφεσης Καρπαθάκη Νίκης Αγ. Μαρίνα)
 12. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας για κατάθεση προσφυγής κατά της υπ’ αριθ. 2131.24-31/9098/17/6.2.2017 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.(Υπόθεση προστίμου για οικίσκο Πύλης Εισόδου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ