ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑPHOTO GALLERYΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣOI ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

greek  english  italian  russian  chinese

Ψηφίστε!
Ποιο νομίζετε ότι είναι καλύτερο μέσο τουριστικής προβολής για το νησί μας;

24.4%
1. Τηλεόραση

2.3%
2. Ραδιόφωνο

5.6%
3. Τουριστικές Εκθέσεις

59.9%
4. Ιντερνετ

5.6%
5. Εφημερίδες / Περιοδικά

Σύνολο ψήφων: 698
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ
Ανακαλύψτε το νησί της Αρτέμιδος

Tελευταίες Ανακοινώσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε: 25 Απριλίου, 2017

Ο Δήμαρχος Λέρου Μιχαήλ Κόλιας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης : (α) για μεν τα υγρά καύσιμα κίνησης την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (%) επί των Μέσων τιμών πώλησης του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης αντίστοιχα, όπως αυτές διαμορφώνονται από το τμήμα Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δωδεκανήσου, την εκάστοτε μέρα παράδοσης του είδους και (β) για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σύμφωνα με τις διατάξεις των: Ν. 4412/2016/Α147, Ν. 4111/2013(ΦΕΚ Α18), Ν. 4314/2014(Α265), Ν.4270/2014(Α143) Ν. 4250/2014(Α74), Ν. 4152/2013(Α107), Ν.3886/2010(Α173), Ν. 4129/2013(Α52), Ν.4013/2011(Α204), Ν.3861/2010(Α112), το άρθρο 4 του Π.Δ.118/07(Α150), το άρθρο 5 της απόφασης με αρ.11389/1993(β185) του Υπουργού Εσωτερικών, το Ν. 3548/2007(Α68), Ν.3469/2006(Α131), Ν. 3310/2005(Α30), Π.Ν.Π/Α'240/2012, της Απόφασης 291/2003/Β'332/2004 του ΑΧΣ, της απόφασης ΓΧΚ ΑΧΣ 354/2000/Β'872/2007, ΥΑ 510/2004/Β'872 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, για την ανακήρυξη μειοδότη για την προμήθεια καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου.


Περισσότερα...
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Προμήθεια ειδών τροφίμων)
Δημοσιεύτηκε: 21 Απριλίου, 2017

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία των δομών του Νομικού Προσώπου του (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) , προϋπολογισμού δαπάνης 45.867,34€ (με ΦΠA), με κριτήριο κατακύρωσης για τα κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένο αρακά, ελαιόλαδο και οπωρολαχανικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.


Περισσότερα...
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [25-04-2017]
Δημοσιεύτηκε: 21 Απριλίου, 2017

Σας καλώ στις 25 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:


Περισσότερα...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε: 19 Απριλίου, 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΜΕΛΕΤΗΣ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 (Άρθρο 118, παρ. 5 του Ν. 4412/2016)


Περισσότερα...
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
Δημοσιεύτηκε: 18 Απριλίου, 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

προκηρύσσει συνοπτικό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Λέρου για το έτος 2017, συμπεριλαμβανόμενων και των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με κριτήρια κατακύρωσης:


Περισσότερα...
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [18-04-2017]
Δημοσιεύτηκε: 13 Απριλίου, 2017

Σας καλώ στις 18 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:


Περισσότερα...
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [11-04-2017]
Δημοσιεύτηκε: 7 Απριλίου, 2017

Σας καλώ στις 11 Απριλίου 2017 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:


Περισσότερα...
Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [7-4-2017]
Δημοσιεύτηκε: 3 Απριλίου, 2017

Σας καλούμε στις 7 Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:


Περισσότερα...
Περίληψη Διακήρυξης
Δημοσιεύτηκε: 28 Μαρτίου, 2017

Ο Δήμαρχος Λέρου, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τη μίσθωση μηχανημάτων για την άρση καταπτώσεων και καταστροφών και ειδικότερα συλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση μπαζών από το οδικό δίκτυο, τους αγροτικούς δρόμους, τα ρέματα και τους κοινόχρηστους χώρους, από σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία.


Περισσότερα...
Περίληψη Διακήρυξης «Καθαρισμός περιοχών Ν.Λέρου»
Δημοσιεύτηκε: 27 Μαρτίου, 2017

Ο Δήμαρχος Λέρου διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρα 86 και 311 του Ν.4412/2016), για την ανάθεση της εργασίας:


Περισσότερα...

Πρόγραμμα GR02