Αντιδήμάρχος Λέρου

Βιογραφικό Μεραμπελιώτη Βασίλειου, Αντιδημάρχου Λέρου