Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [26-10-2019]

στις 22 Οκτωβρίου 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 26η  Οκτωβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) αντίστοιχα.

 1. Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Λέρου, στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Νοτίου Αιγαίου.
 2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων» και αποδοχή επιχορήγησης ύψους 216.400,00 € για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος.
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο, «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του έργου, «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Λέρου» και απόφαση έγκρισης χρήσης χώρου, για κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο, «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του έργου, «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λέρου».
 5. Αποδοχή τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου» στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαία και έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
 6. Σχεδιασμός για την ένταξη του Δήμου μας, στο χάρτη των «Πράσινων Ενεργειακών Νησιών», με τη δημιουργία έργου Υβριδικού Σταθμού στη Λέρο.
 7. Τροποποίηση της με αριθ. 22/10-2-2019 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αναφορικά με τη δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας.
 8. Υποβολή πρότασης για την αναοριοθέτηση του ιστορικού τόπου Αγίας Μαρίνας Λέρου.
 9. Έγκριση εργασιών 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα έργου, «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης».
 10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου.
 11. Έγκριση απόδοσης προς το Δημοτικό Οργανισμό Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού -  Πολιτισμού Λέρου, της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κ.Α.Π., για το 1ο εξάμηνο οικονομικού έτους 2019.
 12. Παραχώρηση από το Δήμο Λέρου στο Κ.Θ.- Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου, νέου χώρου ταφής ασθενών στο κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων Λακκίου.
 13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας, στην τριμελή διοικούσα επιτροπή του τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας (Το.Π.Φ.Υ.) Λέρου.
 14. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ