Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [2-10-2019]

στις 27 Σεπτεμβρίου 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 2η  Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) αντίστοιχα.

 1. Aποδοχή των όρων, για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου, «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση διαχείρησης δικτύου ύδρευσης του Δήμου Λέρου».
 2. Έγκριση 7ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
 3. Έγκριση συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία, «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου».
 4. Έγκριση συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία, «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου».
 5. Έγκριση συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία, «Οργανισμός Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου».
 6. Έγκριση συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία, «Οργανισμός Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου».
 7. Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Λέρου, στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Νοτίου Αιγαίου.
 8. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων, στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Λέρου.
 9. Καθορισμός μορφολογικών κανόνων – προδιαγραφών κατασκευής στεγάστρων στους κοινόχρηστους χώρους δικαιοδοσίας Δήμου Λέρου.
 10. Αναοριοθέτηση ιστορικού τόπου Αγίας Μαρίνας Λέρου.
 11. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020.
 12. Α) Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας, <Συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων αφαλατώσεων Δήμου Λέρου> και Β), Ανάθεση της παραπάνω εργασίας σε ανάδοχο, κατόπιν διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 13. Έγκριση εργασιών 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα έργου, «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης».
 14. Έγκριση εργασιών 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα έργου, «Επισκευή περιφράξεων και διαδρομών κοιμητηρίου Ταξιάρχη».
 15. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη μισθώσεων δημοτικών ακινήτων.
 16. Μεταφορά του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του αντίστοιχου προσωπικού, από το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία, «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου», στο Δήμο Λέρου.
 17. Έγκριση της με αριθ. 63/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού οικ. Έτους του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ.>».
 18. To με αριθ. πρωτ. 5523/19-9-2019 έγγραφο της δημοτικής παραταξης «Λέρος το μέλλον σου ανήκει»  με θέμα, «Διακοπή εργασιών κατασκευής παιδικής χαράς στον πύργο Μπελένη».

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ