Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [15-9-2019]

στις 11 Σεπτεμβρίου 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 15η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010(Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) αντίστοιχα.

 1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προυπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
 2. Aποδοχή των όρων, για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου, «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμούγια τη βελτίωση διαχείρησης δικτύου ύδρευσης του Δήμου Λέρου».
 3. Α)Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας, «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής». Β) Ανάθεση της παραπάνω εργασίας σε ανάδοχο, κατόπιν διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 4. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας, «Αποκομιδή απορριμμάτων με ζώα».
 5. Συγκρότηση Δημοτικών Επιτροπών με θητεία έως 31-12-2019.
 6. Έγκρισης αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 του Δήμου Λέρου, του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου,και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου.
 7. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Β΄ τρίμηνο έτους 2019.
 8. Έγκριση απόδοσης προς το Δημοτικό Οργανισμό Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού -  Πολιτισμού Λέρου, της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κ.Α.Π., για το 1ο εξάμηνο οικονομικού έτους 2019.
 9. Έγκριση εργασιών 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα έργου, «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης».
 10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
 11. Μείωση ποσών χρέους από καταλογισμό (σχετική η αριθ. 2292/2014 απόφαση του 7ου τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου).
 12. Νέα εισήγηση για υποχρεωτικό άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης Δήμου Λέρου στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού έως 1-10-2019.
 13. Έγκριση της με αριθ. 65/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Έγκρισησχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου και του Δήμου Λέρου για το έργο «Αποκατάσταση υποσκαφών προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου».
 14. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ