Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [12-3-2019]

στις 08 Μαρτίου 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 12η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, έτους 2019.
 2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2018.
 3. Επιβολή του τέλους παρεπιδημούντων, για το έτος 2020.
 4. Επιβολή τέλους, επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2020.
 5. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας, «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» και ανάθεση της εργασίας αυτής σε ανάδοχο κατόπιν διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 6. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
 7. Έγκριση εργασιών 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου, «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Λέρου»
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη χρηματοδότησης του Δήμου μας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και την υποβολή αιτήματος για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΟ ΛΑΚΚΙ»
 9. Αντικατάσταση μέλους από Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Λέρου.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών, μετά την έκδοση της υπ’αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄ 194) απόφασης του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη.
 11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, ο οποίος θα ασκήσει, κατ’ εντολή του Δήμου Λέρου, αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 2/9571/31.12.2018 (ΦΕΚ Β/5888/31.12.2018).
 12. Α) Ανάκληση της υπ’ αριθ. 26/2019 με ΑΔΑ:621ΠΩΛΓ-ΜΑΚ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και Β) Λήψη νέας απόφασης για την έγκριση της με αριθ. 15/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Έγκριση 1η Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. έτους 2019» .
 13. Έγκριση της με αριθ. 08/2019 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Ορισμός Υπόλογου διαχειριστή του λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος του έργου της ΣΑΕ 189 του ΠΔΕ ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ με τίτλο <Αποκατάσταση υποσκαφών θωράκιση προβλήτα Ε/Γ – Ο/Γ σκαφών λιμένα Αγ. Μαρίνας Λέρου>».
 14. Έγκριση της με αριθ. 1/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019».
 15. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (δ΄ δόση), προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
 16. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (α΄ δόση 2019), προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
 17. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
 18. Παραχώρηση χρήσης χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ