Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [11-12-2018]

στις 08 Δεκεμβρίου 2018

Σας καλώ στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
  2. Έγκριση της 2ης πιστοποίησης – λογαριασμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων» (Προγραμματική σύμβαση με Π.Ν.ΑΙ. για τη συντήρηση σχολικών μονάδων).
  3. Έγκριση του 1ου λογαριασμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή του Νηπιαγωγείου στο Λακκί Ν. Λέρου».
  4. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:5556/27-11-2018 Πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «Αναλώσιμα αφαλατώσεων Δήμου Λέρου».
  5. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:5613/29-11-2018 Πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και παροχής γάλακτος».
  6. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:5775/07-12-2018 Πρακτικού με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, έπειτα από τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010».
  7. Α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή πετρόχτιστης τοιχοδομής στην περιοχή Αγία Παρασκευή» , Β) Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή πετρόχτιστης τοιχοδομής στην περιοχή Αγία Παρασκευή» και Γ) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή πετρόχτιστης τοιχοδομής στην περιοχή Αγία Παρασκευή».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ