Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [11-12-2018]

στις 07 Δεκεμβρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 11η  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Εισήγηση με αριθ. 180/2018 της Οικονομικής μας Επιτροπής, αναφορικά με την απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών, σε άτομα με αναπηρία.
 2. Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Λέρου, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 3. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
 4. Ορθή επανάληψη της με αριθ. 152/2018 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019».
 5. Έγκριση του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής της Λέρου, για το έτος 2019.
 6. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
 7. Υποβολή πρότασης της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’ στον άξονα προτεραιότητας 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», με τίτλο «Δράσεις για την διατήρηση αποβλήτων από προσφυγικές ροές στα νησιά Βόρειου Αιγαίου και Π.Ε Δωδεκανήσου» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής
 8. Έγκριση της με αριθ. 69/2018 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπόλογου οικον. διαχειριστή, των ενταγμένων στο Π.Δ.Ε.2018,στη Σ.Α.Ε -367 ,των έργων <Επέκταση προβλήτας λιμένα Αγαθονησίου> και <Αλιευτικό καταφύγιο Καθολικό Ν. Αγαθονησίου>».
 9. Γνωμοδότηση αναφορικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 864/27-9-2012 ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑ ( με ημ. Λήξεως την 30-09-2022) που αφορά στην δραστηριότητα: “Υφιστάμενη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, δυναμικότητας 187,5 τόνων στην περιοχή «Ακρωτήριο Κοραή”, Δήμου Λέρου, νήσου Λέρου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα δραστηριότητας την “ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.” με σκοπό την μετατόπιση της μονάδας κατά 60 μέτρα δυτικότερα της αρχικής εγκεκριμένης θέσης, σε θαλάσσια έκταση επιφάνειας 20 στρεμμάτων στην ίδια περιοχή».
 10. Ορισμός επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2019.
 11. Ορισμός δημοτικής επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων (άρθρ. 1 του Π.Δ. 270/81) για το έτος 2019.
 12. Παραχώρηση χρήσης αιθουσών Δημοτικού σχολείου Αλίντων, για την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ