Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [23-11-2018]

στις 19 Νοεμβρίου 2018

Σας καλώ στις 23-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
  2. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:5285/16-11-2018 Πρακτικού για τη μίσθωση τεσσάρων (4) σχολικών αιθουσών, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Μπελλένειου Γυμνασίου Λέρου.
  3. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:5323/2018 Πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
  4. Α) Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή 1/Θ Νηπιαγωγείου στο Λακκί της Νήσου Λέρου» συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή 1/Θ Νηπιαγωγείου στο Λακκί της Νήσου Λέρου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
  5. Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση ή μη του νομικού συμβούλου του Δήμου Λέρου (υπόθεση ‘’Χριστόφορος και Μυρσίνη ΔΕΡΕ Ι.Κ.Ε’’.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ