Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [30-10-2018]

στις 26 Οκτωβρίου 2018

Σας καλώ στις 30-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2019, έπειτα από τη με αριθ. πρωτ. 651/19-10-2018 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. , επί του σχεδίου του προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ