Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [16-10-2018]

στις 11 Οκτωβρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 16η  Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

  1. Παρουσίαση και ενημέρωση για την με αρ.πρ. οικ.2921/12-4-2018 πρόσκληση  της ΕΥΔ/ΕΠ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο, «Δράσεις για τη Διαχείριση αποβλήτων από προσφυγικές ροές στα νησιά Βορείου Αιγαίου και Π.Ε. Δωδεκανήσου».
  2. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
  3. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
  4. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2018.
  5. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
  6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου, «Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Δήμου Λέρου».
  7. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής αιτήματος για χρηματοδότηση και την πρόθεση υλοποίησης της πράξης με τίτλο, «Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων των καταναλωτών και του δικτύου διανομής ύδρευσης της νήσου Λέρου».
  8. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
  9. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λέρου του Νομού Δωδεκανήσου με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου)», ως προς την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου.
  10. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ