Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [19 Αυγούστου 2020]

στις 14 Αυγούστου 2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, στο Γραφείο Δημάρχου στον Πλάτανο, στις 19 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 5123/14-08-2020 Πρακτικού αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Λέρου, Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π και των Οργανισμών Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Επιτροπής».
  2. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 4968/10-08-2020 3ου Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, στα πλαίσια του Ανοιχτού Διεθνούς Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 91037, για την προμήθεια και λειτουργία του εξοπλισμού, «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ».
  3. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 5105/14-08-2020 3ου Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 92813, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισμού, αυτόνομων φωτιστικών LED με χρήση ηλιακής ενέργειας και φωτεινής επιγραφής LED».
  4. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 5107/14-08-2020 3ου Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, στα πλαίσια του Ανοιχτού Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 91972, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
  5. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2020 μελέτης του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Λέρου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 33.506,61€ και Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Λέρου».
  6. Λήψη απόφασης για προσδιορισμό πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020.
  7. Λήψη απόφασης για «Προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2021».

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ.  18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ