Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [09-07-2020]

στις 03 Ιουλίου 2020

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 9η  Ιουλίου  2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

  1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λέρου στο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής με τίτλο, «Πρόληψη στο Σπίτι», το οποίο αποτελεί τμήμα της δημοτικής δομής «Βοήθεια στο Σπίτι».
  2. Έγκριση υπογραφής σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Λέρου με την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., που οργανώνει και λειτουργεί το εγκεκριμένο από το ΥΠ.ΕΝ. εθνικής εμβέλειας συλλογικό σύστημα ανταποδοτικής εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης συσκευασιών και αποβλήτων, για την οργάνωση ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών στο Δήμο, άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο Λέρου.
  3. Έγκριση εργασιών 1ου Α.Π. του έργου, «Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων».
  4. Έγκριση απόδοσης προς το Δημοτικό Οργανισμό Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού -  Πολιτισμού Λέρου, της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κ.Α.Π.,  που αφορά την  α΄ δόση έτους 2020.
  5. Καθορισμός οργάνων Δήμου Λέρου, δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου μηνιαίου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων.
  6. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ