Εκτύπωση

Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [03-7-2020]

στις 03 Ιουλίου 2020

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς, σήμερα 3 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 10:30 π.μ. και ώρα λήξης 14:00 μ.μ.. Η διαδικασία, θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ για όσους δεν υπάρχει η εν λόγω δυνατότητα, μέσω συμπλήρωσης ειδικού εντύπου στο οποίο θα καταγράφεται η ψήφος και το οποίο θα επιδίδεται συνημμένο με την παρούσα πρόσκληση από τον κλητήρα του Δήμου, ο οποίος ακολούθως και αφού αυτό συμπληρωθεί από τους δημοτικούς συμβούλους, θα το καταθέσει στο Προεδρείο του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

 Το μοναδικό κατεπείγον θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφορά τη λήψη απόφασης για έγκριση κλεισίματος τμημάτων οδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Βελτίωση –Ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών Ν. Λέρου», σύμφωνα με τα στοιχεία του με αριθ. πρωτ. 3982/2-7-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το οποίο σας αποστέλλουμε.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος επαφίεται στο γεγονός ότι χθες 2/7/2020 η Αστυνομία σταμάτησε την εκτέλεση του έργου της ασφαλτόστρωσης  και είναι αναγκαία η άμεση λήψη σχετικής απόφασης, προκειμένου να είναι δυνατή η συνέχιση υλοποίησης των εργασιών.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 παρ. 5 Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (Α΄167), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 7079/25-2-2015, 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ