Εκτύπωση

Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 15 Ιουνίου 2020

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, στο Γραφείο Δημάρχου στον Πλάτανο, σήμερα 15  Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λέρου.

Ο κατεπείγον χαρακτήρας του θέματος επαφίεται στο με αρ. πρωτ. 1181/ Φ.109.1/10-6-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: «Περί ίδρυσης του Εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λέρου», στη με αριθ. 84/11-6-2020 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα «Έναρξη διαδικασίας διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, προκειμένου να στεγαστεί το Εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λέρου», καθώς στην  επικείμενη άφιξη στο νησί μας  αντιπροσωπίας της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, στις 19 Ιουνίου 2020.

  1. Έγκριση ή μη της Παράτασης υποβολής προσφορών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ LED», λόγω Κορωνοϊού, προϋπολογισμού 229.992,75€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).

Ο κατεπείγον χαρακτήρας του θέματος επαφίεται στο ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι στις 18-6-2020 και ώρα 13:00 μ.μ. , και στο ότι ενδιαφερόμενη εταιρεία με αίτημά της, ζητά την παράταση υποβολής προσφορών λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν κορωνοιού.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 7079/25-2-2015, 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ