Εκτύπωση

Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [11-6-2020]

στις 10 Ιουνίου 2020

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, αύριο 11 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την έναρξη διαδικασίας διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, προκειμένου να στεγαστεί το Εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λέρου.

Ο κατεπείγον χαρακτήρας του θέματος επαφίεται στο με αρ. πρωτ. 1181/ Φ.109.1/10-6-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Περί ίδρυσης του Εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λέρου», με το οποίο ζητείται η άμεση σύγκληση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, καθώς και της επικείμενης άφιξης στο νησί μας  αντιπροσωπίας της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, στις 19 Ιουνίου 2020.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 7079/25-2-2015, 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ