Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ 07/04/2020

στις 03 Απριλίου 2020

Σας καλώ στις 07 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί με τον τρόπο που προβλέπει  η από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής τους» (Α΄55) και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 30ης Μαρτίου 2020 (Α΄75). Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ., στο Δημοτικό Κατάστημα με τα παρακάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση της εισήγησης για την σύνταξη 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020.
  2. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής.
  3. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και λειτουργία του εξοπλισμού ‘’Εξοπλισμός διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Λέρου’’» προϋπολογισμού 1.223.047,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%, Β) Κατάρτιση όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού και Γ)Καθορισμός Επιτροπών διενέργειας και εξέτασης τυχών ενστάσεων και προσφυγών.
  4. Έγκριση της 3ης πιστοποίησης – λογαριασμού για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘’Τσίγγουνας’’ Δήμου Λέρου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ