Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [27-03-2020]

στις 23 Μαρτίου 2020

Σας καλώ στις 27 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί με τον τρόπο που προβλέπει  η από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής τους» (Α΄55).

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ., στο Δημοτικό Κατάστημα με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου οικ. έτους 2020.
  2. Αποδοχή ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής ) του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμοί περιοχών Ν. Λέρου).
  3. Α) Έγκριση της υπ. αριθ. 51/2019 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την βελτίωση διαχείρισης δικτύου ύδρευσης του Δήμου Λέρου, προϋπολογισμού 3.716.493,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και Β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού Γ) Καθορισμός Επιτροπών διενέργειας και εξέτασης τυχών ενστάσεων και προσφυγών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ