Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [6-03-2020]

στις 29 Φεβρουαρίου 2020

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 6η  Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) αντίστοιχα.

  1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020.
  2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2019.
  3. Μείωση ποσών χρέους από καταλογισμό (σχετική η με αριθ. 2292/2014 απόφαση του 7ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
  4. Αίτημα παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα, για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση τριών (3) τριπολικών υποβρυχίων καλωδίων στο δίαυλο Καλύμνου-Λέρου», από τη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ).
  5. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής για τη γνωμοδότηση προς το Δημοτικό μας Συμβούλιο, αναφορικά με την ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών.
  6. Γνωμοδότηση αναφορικά με μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αφορά στην τροποποίηση της α.π. 91333/22-12-2015 ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑ που αφορά στο έργο, «Υφιστάμενη πλωτή μονάδας εκτροφής ΘΜΙ στη θέση νησίδα Φαραδονήσια Νήσου Λέρου» με σκοπό την μείωση την μείωση της ετήσιας δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, με φορέα έργου την «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.».
  7. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (δ΄ δόση 2019), προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
  8. Έγκριση απόδοσης συμπληρωματικής επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019 προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  9. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ