Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [25-02-2020]

στις 21 Φεβρουαρίου 2020

Σας καλώ στις 25 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου οικ. έτους 2020.
  2. Έγκριση της με αριθ. 02/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ.».
  3. Έγκριση της με αριθ. 04/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020».
  4. Έγκριση της 3ης εντολής πληρωμής-λογαριασμού (τελικός) του έργου «Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης» Δήμου Λέρου 2019.
  5. Έγκριση της 1ης εντολής πληρωμής του έργου «Ανάπλαση περιοχής Χριστού-Παντέλι».
  6. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λέρου και άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ ιδιώτη, επί διαφοράς για χρήση κοινόχρηστου δρόμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ