Εκτύπωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [16-02-2020]

στις 12 Φεβρουαρίου 2020

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 16η  Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) αντίστοιχα.

 1. Αποδοχή παραίτησης Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου και εκλογή νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 όπως ισχύει, του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
 2. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020.
 3. Λήψη απόφασης επίσπευσης διαδικασιών από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την υλοποίηση της αποκατάστασης του φράγματος Παρθενίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 4. Συγκρότηση Δημοτικών Επιτροπών για το έτος 2020.
 5. Έγκριση 1ης τροποποίησης της με Α.Δ.Α.: Ψ6Θ37ΛΞ-0ΓΦ διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λέρου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την πράξη, παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Λέρου προς την Π.Ν.Α. για υλοποίηση του έργου, «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στα Άλιντα νήσου Λέρου».
 6. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας, «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» και ανάθεση της εργασίας αυτής σε ανάδοχο κατόπιν διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου, «Αποκατάσταση-Τσιμεντόστρωση τμημάτων οδικού δικτύου Ν. Λέρου».
 8. Έγκριση εργασιών 1ου Α.Π. του έργου, «Ανάπλαση περιοχής Χριστού-Παντέλι».
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, «Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων».
 10. Επιβολή τέλους, επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2021.
 11. Επιβολή του τέλους παρεπιδημούντων, για το έτος 2021.
 12. Λήψη απόφασης για: α) καθορισμό τιμών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020 και β), καθορισμό και παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
 13. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Λέρου, ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου Διαδημοτικής Συνεργασίας «Δ.Δ.Α.Δ. – ΑΙΓΑΙΙΣ».
 14. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (δ΄ δόση 2019), προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
 15. Έγκριση απόδοσης συμπληρωματικής επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019 προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 16. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (α΄ δόση 2020), προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
 17. Μεταναστευτικό - προσφυγικό ζήτημα.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ