Εκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρου 122 Ν4412/2016)

στις 29 Απριλίου 2022

 

Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ 85400, Ελλάδα.

 NUTS: EL 42 (Νότιο Αιγαίο)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.leros.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, τηλ. 2247028040, fax: 2247028040.

Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ στην διεύθυνση http://www.leros.gr/.

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης A΄ Βαθμού / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

CPV: 45259000-7

Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS EL 421 (Dodekanisos)

Σύντομη Περιγραφή: Προβλέπεται η συντήρηση σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ν. Λέρου . Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

  1. Καθαίρεση και ανακατασκευή τμημάτων επιχρισμάτων στα δημοτικά σχολεία Αγ. Μαρίνας, Αλίντων, Ξηροκάμπου και νηπιαγωγείου Αλίντων.
  2. Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών κουφωμάτων στο Δημοτικό σχολείο Αγ. Μαρίνας.
  3. Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων στο δημοτικό σχολείο Αλίντων.
  4. Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων στο νηπιαγωγείο Παντελίου, Αλίντων και στα δημοτικά σχολεία Αγίας Μαρίνας και Αλίντων.
  5. Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα πάχους 3εκ. στον 1ο αύλειο χώρο δημοτικού σχολείου Ξηροκάμπου.
  6. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου στην κλιμακωτή είσοδο δημοτικού σχολείου Ξηροκάμπου.
  7. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά για την επισκευή υπάρχουσας μόνωσης στο δημοτικό σχολείο Λακκίου.
  8. Επίστρωση με ασφαλτόπανο 4,5 kg/m2 λευκής ψηφίδας για την στεγανοποίηση δώματος στα δημοτικά σχολεία Λακκίου και Αγίας Μαρίνας.
  9. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά, στεγανωτικά υλικά για τη συντήρηση υδρομόνωσης στο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας και σε αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού σχολείου Αλίντων.

              Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 70.165,41 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 17%) που αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 44.193,40 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.954,81€.

Απρόβλεπτα 7.822,23 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις  (03) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

              Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

 Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατών ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (1.199,41 ευρώ) με ισχύ έντεκα (11) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016.

Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 95 παρ.2 (α) του Ν.4412/2016.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 16-05-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η υποβολή των προσφορών γίνεται κατά τα οριζόμενα του άρθρου 12 της  ΚΥΑ 117384/26-10-2017.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Ημερομηνία, ώρα και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:

Ημερομηνία: : 18-05-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. στη διεύθυνση "ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, Τ.Κ. 85400, Λέρος".

Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 265/21.05.2021 Προγραμματική Σύμβαση με ΑΔΑ: 6Τ1Μ7ΛΞ-ΒΙΓ με Κ.Α. 00.6737.0005 του Προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου.

Άλλες πληροφορίες:

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

 

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ