Εκτύπωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 11 Αυγούστου 2021

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΛΕΡΟΥ», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 25.639,84 € πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λ.π), καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την έδρα της Υπηρεσίας : Δήμος Λέρου, Λακκί, (Τεχνική Υπηρεσία) 85400 Λέρος, μέχρι 23.08.2021, ημέρα Δευτέρα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2247028040, FAX επικοινωνίας: 2247028040, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Φιλιππίδη Δέσποινα και Μαρκαντώνης Αντώνιος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/08/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στον Πλάτανο Λέρου ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00π.μ. Η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών του έργου διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,του Ν. 4605/2019 του Ν. 1418/1984 και των Π.Δ. που εκδίδονται σε εκτέλεση του, καθώς και των άρθρων 133,177παρ.1 και 183παρ.2γ.γγ του Ν. 4270/2014.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν.4412/2016, ενώ εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του Ν.4013/2011, του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, του Ν. 4254/2014, του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014, του Ν. 4281/2014 και του άρθρου 37 του Ν.4320/2015. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 29.998,61 € ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.4412/16, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 512,80 €. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016).

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 τάξη και άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα ή τα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στην συγκεκριμένη κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ.

Το έργο περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ Λέρου 2021 & στην 1η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2021. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 4146/2013 και την παράγραφο 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016. Καθώς και την κράτηση ΑΕΠΠ ύψους 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, ΚΥΑ 1191/14-3-2017- ΦΕΚ 969/22- 3-2017 τεύχος Β. Επίσης 6%ο υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ και 2,5%ο υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ.

Ο κωδικός πίστωσης του έργου είναι Κ.Α 30.7333.0003 και είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2021.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λέρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ