Εκτύπωση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΡΟΥ 131/2017

στις 19 Οκτωβρίου 2017

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) του Δήμου Λέρου, για το έτος 2017.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ  131/2017

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν.3584/07
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16.12.2015) περί αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
 4. Την υπ’αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
 5. Την αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. 250/2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΕΩΛΓ-3ΑΣ) με θέμα: « Ψήφιση και έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017»
 6. Τον ΟΕΥ του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/19.02.2013)
 7. Τον αριθμό των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Λέρου.
 8. Τις έκτακτες, εποχικές ή επείγουσες, απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες που τυχόν μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους 2017, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας
 9. Την αριθμ. 4395/25.09.2017 Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους παρακάτω ΚΑ:

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 1. Καθιερώνουμε για το οικονομικό έτος 2017 υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, πέρα από το κανονικό ωράριο, για την αντιμετώπιση έκτακτων, εποχικών ή επειγουσών, απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών που τυχόν μπορεί να προκύψουν στον Δήμο Λέρου, για τους μόνιμους υπαλλήλους, και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, των παρακάτω κλάδων:

 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρ. Ατόμων

1

ΔΕ24

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

3

 

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρ. Ατόμων

1

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρ. Ατόμων

1

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

2

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

3

 

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρ. Ατόμων

1

ΔΕ28

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

2

2

ΔΕ30

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (Υδραυλικών)

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρ. Ατόμων

1

ΥΕ 16

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

2

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρ. Ατόμων

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

2

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

 

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρ. Ατόμων

1

ΔΕ29

ΟΔΗΓΩΝ

1

 

 1. Οι ώρες απασχόλησης καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου δεν θα ξεπερνούν για κάθε υπάλληλο τις είκοσι (20) ανά μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
 2. Η βεβαίωση πραγματοποίησης των ωρών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων θα γίνεται με σχετική απόφαση των Διευθυντών των υπηρεσιών του Δήμου Λέρου και έγκριση του Δημάρχου Λέρου.
 3. Η απαιτούμενη για την πληρωμή των ανωτέρω υπαλλήλων δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις των αντιστοίχων ανά υπηρεσία κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευση της.                                                                                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ