Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

στις 24 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμος Λέρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες οχημάτων πως σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004 που αφορά εγκαταλελειμμένα οχήματα ή οχήματα που βρίσκονται στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και βρίσκονται σε δημόσιο χώρο, θα πρέπει άμεσα να τα απομακρύνουν από τους δημοτικούς χώρους.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε αντίθετη περίπτωση μετά την παρέλευση των δεκαπέντε (15) ημερών θα τα απομακρύνει.