Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΟΠΑΙΣΑΠ

στις 19 Σεπτεμβρίου 2017

Η Πρόεδρος του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π Λέρου, ανακοινώνει ότι την εικοστή (20) του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων στα γραφεία του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.ΑΠ. Λέρου στο Λακκί, για την πρόσληψη και σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων δύο (2) ατόμων ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ για τον Παιδικό Σταθμό Λέρου, διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31/08/2018 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος).

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η εικοστή ενάτη (29) του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή 2017.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου

ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ