Εκτύπωση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

στις 03 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5291/21.08.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5291/21.08.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5291/21.08.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5291/21.08.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ