ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑPHOTO GALLERYΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣOI ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

greek  english  italian  russian  chinese

Νέα - Ανακοινώσεις
Ορισμός Αντιδημάρχων
Δημοσιεύτηκε 16 Μαρτίου, 2017 από admin

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθμός 23/2017

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α΄) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου

2. Την υπΆ αριθμ. 15150/15-4-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3έ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/2012) αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων οι οποίοι δεν λαμβάνουν αντιμισθία

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λέρου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν έως δύο (2) Αντιδήμαρχοι.

5. Το δεδομένο ότι ο Δήμος Λέρου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας (ΦΕΚ 3465/28-12-2012/τ.Β) εμφανίζει πραγματικό πληθυσμό άνω των επτά χιλιάδων (7.917) μόνιμους κατοίκους.

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ.Β΄/19-02-2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λέρου με θητεία από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού μέχρι 31/08/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Ορίζει τον κ. Σοροκάκη Ιωάννη του Νικολάου, Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:

1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου μας, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Προμηθειών, και την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής του Δήμου.

3. Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

2. Ορίζει τον κ. Μεραμπελιώτη Βασίλειο του Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:

1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτός του Τμήματος Δόμησης και του Τμήματος Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Οι παραπάνω αρμοδιότητες του Δημάρχου εκχωρούνται και μεταβιβάζονται και με εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων και παραστατικών που προβλέπονται κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία εκτέλεσης των εργασιακών αντικειμένων, προς διευκόλυνση του έργου του, για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και για την γρήγορη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.

Β. Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους, σε περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκούνται από τον ίδιο το Δήμαρχο.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σοροκάκης Ιωάννης του Νικολάου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μεραμπελιώτη Βασίλειο του Εμμανουήλ.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ