ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑPHOTO GALLERYΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣOI ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ
Πληροφορίες για το πρόγραμμα χρηματοδότησης

Το χρηματοδοτούμενο έργο είναι το:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.286.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ Και χρηματοδοτείται από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Το πρόγραμμα GR02 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  του  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 , μέσω του οποίου επιχορηγείται με 1.286.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση  και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης και ελέγχου ποιότητας και διανομής πόσιμου νερού  Δήμου Λέρου», συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2009-2014, και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) δημιουργήθηκε το 1994 από την ένωση των τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, στο εξής Δότριες Χώρες) μέσω ειδικής συμφωνίας συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή, εκτός από την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίου στα κράτη μέλη του ΕΟΧ, καλύπτει και τη συνεργασία σε τομείς όπως η έρευνα, η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον κ.λ.π.

O Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) 2009-2014 αποτελεί ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο, πέρα από το ΕΣΠΑ, που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες και ποικίλα οφέλη στη χώρα μας σε διάφορους τομείς υψηλού κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.

Κύριοι στόχοι του ΧΜ ΕΟΧ  2009-2014 είναι:

η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και
Η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των Δοτριών Χωρών και της Ελλάδας.
Το Νοέμβριο του 2011 η Ελλάδα υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με τις Δότριες Χώρες για προγράμματα σε συνολικά πέντε (5) Προγραμματικές Ενότητες. Στο πλαίσιο του Τομέα Προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Προστασία και Διαχείριση» συμφωνήθηκε η υλοποίηση του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων». Η συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 11.188.000 Ευρώ, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% από το ΧΜ ΕΟΧ. Διαχειριστής Προγράμματος ορίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλει στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση των Ευρωπαϊκών θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων.
Στρατηγικό στόχο του Προγράμματος αποτελεί η βελτίωση, παρακολούθηση και διασφάλιση της ορθής και βιώσιμης διαχείρισης των εσωτερικών υδάτων και θαλάσσιων πόρων της χώρας μας, με σειρά δράσεων που θα επιφέρουν αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων καλής ποιότητας νερού (επιφανειακών και υπογείων υδάτων), προστασία της βιοποικιλότητας και υιοθέτηση πρακτικών που επιτυγχάνουν την αειφόρο χρήση και διαχείριση των οικονομικά και οικολογικά πολύτιμων υδατικών πόρων.
Το Πρόγραμμα για την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» και οι δράσεις του συμβάλουν στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης όλων μας, την ενίσχυση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής σε περιοχές που αντιμετωπίζουν οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα και οικονομικές δυσκολίες.